Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace
Úvodní stránka

Kritický realismus ( přelom 19. století )

Alois Jirásek

narozen roku 1851 - zemřel roku 1930

narozen v Hronově (každý rok festival amatérských divadelních souborů)

gymnázium v Hradci Králové - vlastenecké hnutí

chtěl studovat výtvarné umění, ale rozhodl se pro studium filosofie

působil v Litomyšli jako profesor - později Praha, Žitná ulice

neměl lehký život, kritizován pro starovlastenecké buditelství → ve svých dílech vychovával

rehabilitace → podpis " Manifest českých spisovatelů" - boj za samostatnost národa (1917); sestavil ho Jaroslav Kvapil

po jeho smrti dílo uctíváno, ale i odmítáno

používá složitá souvětí a archaismy, barvitá líčení husitských bitev

v dílech se nevyskytují ženské postavy

Jirásek tvrdil, že tvůrci dějin, historie jsou vždy lidé

"Jiráskovská akce" - popularizace jeho děl - 50.léta 20. století

Zdeněk Nejedlý založil Jiráskův kult - politický podtext, nechvalně proslulá akce

    º přepracoval některá díla nebo vynechal určitá místa - ideologicky zneužit

kvůli Nejedlém lidé ztráceli zájem o Jiráska - kvůli nucení číst jeho knihy

Tvorbu dělíme podle období na

    º nejstarší období našich dějin

    º doba husitská

    º doba pobělohorská

    º doba Národního obrození

Nejstarší období našich dějin

• Staré pověsti české

    º základní prameny čerpá z Kosmovy a Dalimilovy kroniky

    º Libuše, Dívčí válka, Krokovy dcery, Mistr Hanuš z Růže

Doba husitská

pokládá ji za nejdůležitější část našich dějin

• Z Čech až na konec světa

    º pro mládež, cestopis

    º dobrodružná cesta poselstva Jířího z Poděbrad do cizích zemí

    º podklad: Václav Šašek z Bířkova a jeho Deník o jízdě a putování pana Lva z Rožmitálu a Blatné z Čech až na konec světa - 15. století

• Mezi proudy - trilogie

    º Dvojí dvůr

    º Syn Ohnivcův

    º Do tří hlasů

    º doba vzniku reformního hnutí, vládne Václav IV. , není ale centrální postavou

    º hl. postava hajný Šíp a jeho nevěrná žena se ocitají tzv. mezi dvěma dvory = touha sloužit králi - arcibiskupovi)

    º zdůrazňuje, že účastníci protipanského a proticírkevního odboje nejsou jednotlivci, ale celý lid

• Proti všem

    º navazuje na předchozí trilogii

    º zachycuje HRH ve vrcholné fázi 1419-20

    º pod vedením Žižky se zvedá vlna odporu proti domácím i cizím feudálům

    º osudy jednotlivých bojovníků i to, jak žije lid (sektářství)

    º umělecký vrchol bitvy Na Vítkově - v líčení bitev Jirásek vynikal

• Bratrstvo - trilogie

    º Bitva u Lučence

    º Mária - jediné dílo, ve kterém je výrazně zmíněna žena

    º Žebráci

    º doznívání HRH - zabývá se osudy bratříků (zbytky táborských vojsk poražených U Lipan) ti byli povoláni na Slovensko a tam u Lečence vítězí nad Maďary

• Husitský král - román

    º o Jiřím z Poděbrad

Doba pobělohorská

doba temna, jeho označení pro dobu pobělohorskou

• Temno - román

    º kritiky označováno jako nejvyspělejší román

    º zachycuje vrcholné období protireformační moci 1720 v Praze

    º hl. hrdina regent Lhotský - snášenlivý, pokorný člověk, snáší se s dětmi pana Muchovce - hajný, který byl trestán jezuity za tajné přechovávání knih. Pan Lhotský se snaží o děti postarat

    º doba rekatolizace - jen pár lidí se marně brání

    º obsahuje zmínku o páteru Koniáši, který proslul ničením nekatolických knih i příběh Jana Nepomuckého

    º pojednání o době 20. léta 18. stol. v Praze, ale i u Opočna ( Skalka )

    º vyšlo za 1. sv. války, symbolický podtext

• Skály - román

• Skaláci - román

    º doba útlaku, katolická církev, selská povstání (Severovýchodní Čechy)

• Psohlavci - román

    º protifeudální odboj - selská vzpoura na Chodsku

    º hl. postava Jan Sladký Kozina - vůdce chodů

    º Chodové usilují o obnovení chodských výsad, které byly zrušeny

    º děj začíná ve světnici u Kozinů. Pan Sladký nechce zůstat stranou hádky. Laminger se zmocní listin, na kterých jsou sepsána práva chodů a tato dokumenty spálí. Kozina se stává nejobávanějším Lamingerovým protivníkem

    º vystupuje také Matěj Příbek - přivedl Chody k povstání, které bylo potlačeno a všichni účastníci mají skončit na šibenici. Když je Kozina veden k šibenici, má poslední volbu - vzdát se nebo zemřít. Vybírá druhou možnost

    º "Lomikare, Lomikare. Hyn sa hukáže do roka a do dne!"

    º Lomikar (Laminger) do roka umírá

Doba Národního obrození

• F.L.Věk - pentalogie

    º 5.ti dílný román

    º zobrazen počátek a rozvoj NO na životním příběhu buditele pana Věka (Věk - skutečná postava, vl. jménem Hek, kupec z Dobrušky)

    º podrobně popsán život a vlastenectví

    º vystupují zde i další skutečné postavy A.J.Puchmajer, V.Thám

• U nás - tetralogie

    º čtyřdílná románová kronika

    º v jistím ohledu pokračování F.L.Věka

    º zobrazuje NO ve východočeském kraji

    º první díl je bez hlavního hrdiny, v dalších je hrdinou farář Regner Pavlovický

    º děj se odehrává v Padulí (Hronov) - zde farář bojuje proti duševní zaostalosti lidí, snaží se vést lidi ke vzdělání a vlastenectví

• Filosofská historie

    º obraz litomyšlské společnosti roku 1848

    º vystupuje zdejší honorace a odbojné studentstvo (Vavřena, Fríbort a Špína). Špína zemře na pražských barikádách

    º poměrně krátké dílo

Dramatická činnosti

hry ze současnosti i z historie


• Vojnarka - venkovské prostředí

    º příběh o dívce a chlapci, kteří se mají rádi. Chlapec je chudý a dívčiny rodiče se svatbu nepřejí. Dívka si musí vzít majetnějšího - Vojnara. Po čase se stává vdovou. Chlapec odchází na vojnu - naučí se pít a karbanu. Vrací se zpět. Dívka ho stále miluje. On se vetře do její přízně, aby získal peníze a poklidný život plný blahobytu. Ona ho však prokoukne. Následuje tragický konec - chlapec se sám zabije

• Otec - venkovské prostředí

    º otec má 2 syny a dceru. Nechce, aby se jeho statek dělil mezi 3 děti. Podaří se mu přemluvit dceru, aby šla do kláštera. Mladšího syna přemluví, aby šel studovat na kněze. Při hospodské rvačce je nejstarší sny zabit. Otec svolává zbylé děti, ty však o statek nemají zájem, a ten zůstává opuštěný

• Lucerna - pohádková hra

    º mlynář slouží panstvu v noci jako světlonoš. Přijíždí mladá kněžna, která se snaží mlynáře svést. Ten je však své Haničce věrný. Do Haničky je zahleděný vodník, který ji láká na perličky. V lese stojí stará lípa - panstvo chce lípu pokácet, ale proti tomu bojují vesničané. Panstvo se snaží lstí lípu pokácet, ale marně

Historická činnost

tzv. dramata tří Janů

• Jan Hus

• Jan Žižka

• Jan Roháč - z Dubé

charakteristika Jiráskových děl

výstižné zobrazení dobové atmosféry, válečných scén

není hlavní hrdina - dějiny tvoří celý kolektiv (lid)

téměř bez ženských postav až na Máriu

vrchol spatřuje v době husitské

píše romány, rozsáhlé románové cykly

Václav Beneš Třebízský

nechal se inspirovat Palackým

studoval městské i farní archivy

doba pobělohorská, zobrazuje lidové vzpoury na Slánsku a Lounsku

sympatizuje se vzpurnými jedinci

• Bludné duše - román

    º selské povstání v době Josefínských reforem (Národní obrození)

    º mladý kněz stojí po boku vzpoury a poslu se vzbouřenci zahyne

Zikmund Winter

historik, vystudoval vysokou školu

profesor dějepisu v Praze a v Rakovníku

pral bez idealizace (zachycuje fakta)

archivář, přední znalec 15. - 17. století v historii

neužívá formu románovou, píše převážně historické povídky, psychologické studie, naučná díla

• Kulturní obraz z českých měst - naučný historický spis

• Dějiny řemesel a obchodu v Čechách ve 14. a 15. století - naučný historický spis

• Rakovnické obrázky - povídkový cyklus

    º např. povídky Nezbedný bakalář (učitel), Rozina sebranec a Krátký jeho svět

• Krátký jeho svět

    º o mladém Janu Třebenickém, který přijímá místo učitelského pomocníka a chce co nejdříve dostudovat.Jeho nadřízený ho ale vtáhne do své milostné avantýry. Dochází k intrikám. Manžel dotyčné ženy zabije mladíka v domnění, že je to její milenec

• Rozina sebranec

    º sirotek, který vyrost v klášteře sv. Anežky. Zamiluje se do Vlacha, ten záhy odchází zpět domů do Itálie. Z dáli ji urazí tím, že je nemanželská. Rozina se chce mstít všem mužům. Vezme si starého zednického mistra Karfa, hned po svatbě ho začne podvádět. Manžel si na ni najme vraha. Rozina umírá s myšlenkou na svou dceru

• Panečnice - povídka

• Mistr Kampanus - rozsáhlý román

    º události okolo 1620 - bitva na Bílé hoře

    º Jan Kampanus Vodňanský - rektor Karlovy university

    º po tom, co shlédne popravu na Staroměstském náměstí přestoupí na katolickou víru, protože si myslí, že tím zabrání, aby universitu dostali jezuité. Když pozná, že jeho oběť je marná, ukončí svůj život sebevraždou

charakteristika děl

    º Winter zobrazuje tragické osudy lidí, kteří podléhají vlastní slabosti nebo vášni, nedůvěře k lidem, nebo nešťastné náhodě

    º Wintrův hrdina je slabý a nešťastný, nese v sobě rysy inteligence z přelomu století

Srovnání tvorby Jiráska a Wintera

Jirásek Winter
dobahusitství, národní obrození, temno15. - 17. století
formy rozsáhlé romány povídky
hrdina kolektiv (lid) slabý, nešťastný jedinec
proslul líčení bitev historickou věrností

TOPlist

© 2006-2016 admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.