Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace
Úvodní stránka

Husovi předchůdci, Literatura doby husitské a pohusitské

Husitské revoluční hnutí (HRH)

počátkem 15. století vyústila krize feudalismu ve velký revoluční výbuch

hybnou silou chudina (ta jediná nemá co ztratit)

nejvyšší autoritou Bible - 2. polovina 14. století přeložena do češtiny → do nejširších vrstev se dostala mocná ideologická zbraň - lidé si uvědomují, že v Bibli je psáno něco jiného, než co káží kněží

tzv. Husovi předchůdci mají evidentní zájem o Bibli (v latině Vulgate) o myslitelé a kazatelé, kteří usilují o reformu společnosti na náboženském podkladě (usilují o reformu církve)

silné reformátorské hnutí vede v Německu Martin Luther - přeložil Nový zákon do němčiny, vězněn na hradě Wartburg, ve Švýcarsku vede hnutí Jean Calvin

proces reformy církve probíhal paralelně v celé Evropě

širší hledisko = literatura: zhruba doba činnosti Jana Husa až do doby roku 1471 (tehdy umírá Jiří z Poděbrad - husitský král)

užší hledisko = dějepis: 1419 (první Pražská defenestrace) až 1434 (bitva U Lipan

pokračuje a vrcholí proces počešťování literatury = zlidovění

Literární žánry

stávající: duchovní píseň - chorál (bojová píseň), kronika, traktát (krátké náboženské pojednání), satira, kázání - mělo velký význam

mizí: epos a legenda


počátkem 15. století vyústění krize feudalismu - revoluce

církev vlastnila polovinu veškeré půdy (bohatství) vyvolávalo to závist, nejvíce ožebračován byl prostý lid, církvi se odváděly desátky - nepoměry vyvolávaly velké napětí

dochází k mravnímu úpadku církve, kněží se nechovají, jak by měli, vznik nespokojenosti lidí v Praze, na jihu Čech, Táboře a v okolí

Husovi předchůdci

Matěj z Janova

Ital, kázal a psal v latině

Konrad Waldhauser

pozval ho na území Čech Karel IV.

kázal a psal německy

hájil pouze zájmy šlechty

Jan Milíč z Kroměříže

kázal a psal česky

jeho žáci vybudovali v roce 1371 Betlémskou kapli

Tomáš Štítný ze Štítného

psal a kázal česky, pocházel z Jižních Čech

zchudlý zeman, který dojížděl do Prahy na kázání, později kázal sám

autor děl pro děti → zakladatel naučné prózy (literatury) pro děti

sepsal názvosloví teologie, zakladatel traktátu

• Traktát o Hospodáři, hospodyni a čeledi - nejvýznamnější dílo

sborníky

    º Knížky šestery o obecních věcech křesťanských

    º Řeči besední

    º Řeči nedělní a sváteční

Jan Štítný usiluje o harmonický feudální řád, pokládá ho za neměnný - je dílem Božím

píše pouze česky

Mistr Jan Hus

narodil se roku 1371 v Husinci (Prachaticko - jižní Čechy)

vystudoval Pražskou universitu, mistr svobodných umění, universitní profesor

působil jako lidový kazatel v Betlémské kapli

angažoval se ve veřejných záležitostech

zasloužil se o vydání Dekretu Kutnohorského (1409)

    º v něm byl upraven poměr hlasů na universitě , omezen vliv cizinců

    º J. K. Tyl - Dekret kutnohorský

psal jazykem latinským (pro vzdělance) a česky pro prostý lid

kněz → vystupoval proti bohatství církve, odmítal projevy se zázraky, odhaloval podvody

roste obliba jeho kázání, roste počet jeho stoupenců, to se ale nelíbí církvi - Pražský arcibiskup proti Husovi několikrát vystoupil, nakonec ho dal do klatby (v Praze znemožněno kázání)

pobýval tedy na Kozím Hrádku u Tábora, káže také na Krachovci - na poloviční cestě mezi Prahou a Plzní

někteří šlechtici ho opouštějí v době, kdy bojuje proti odpustkům (odpustky - motlitba napsaná na papírku, která se musela denně odříkávat - hříšník si ji ale musel koupit) - říká, že prodávání odpustků je svatokupectví

na jaře, roku 1414, ho vyzval Zikmund, aby předstoupil před Kostnický koncil (církevní sněm), kde měli rozhodnout o Husově dalším životě

měl odvolat své učení, byl nařknut z kacířství - na hlavu mu posadili kacířskou čepici, spálili mu knihy a po dlouhém věznění byl odsouzen k trestu smrti

6. 7. 1415 upálen na hranici, jeho ostatky vhozeny do Rýna


krédo : "Hledej pravdy, slyš pravdy, uč se pravdě, prav pravdu, braň pravdy až do smrti!"

• O církvi

    º držel se vzoru Johna Wicliffa

    º základní myšlenka - církev nemá vlastnit žádný majetek, mají se držet pouze kázání

    º názor, že hlavou církve je Kristus a nikoli papež a příslušníkem církve je každý, kdo nespáchal těžký hřích

• Knížky o svatokupectví

    º těžká kritika duchovenstva za prodávání odpustků

• Dcerka

    º světské dílo

    º učí ženy správnému hospodaření

• Výklad Viery, Desatera a Páteře

    º (výklad víry, desatera božích přikázání a otčenáše)

    º výklad základních modliteb

• Postila

    º jedno z nejčtenějších duchovních děl

    º napsal ve vyhnanství

    º sbírka duchovních kázání (některá populárně zaměřená)

• Listy

    º soubor dopisů, které psal v době, kdy čekal v Kostnici na rozsudek

    º např.: Listy přátelům v Čechách

    º dopisy určené pánům, paním, chudým i bohatým

    º obsahují prosby a napomenutí, aby všichni poslouchali Boha, nabádá lid, aby se vyhýbal špatným lidem a špatným kněžím

    º nazývá Čechy nejkrutějšími přáteli, protože ho vydali církevním hodnostářům

    º Pražany nabádá, aby si vážili Betlémské kaple

    º své vzpomínky věnuje Mr. Jeronýmovi - v těžkém žaláři

• O šesti bludiech

    º prezentuje své názory o církvi

    º některé myšlenky z této knihy se objevili na vnitřních stěnách Betlémské kaple (při její rekonstrukci po 2. světové válce)

• O pravopise českém

    º psáno latinsky, odstraňuje zastaralé mluvnické tvary

    º zjednodušil pravopis, spřežkový nahradil diakritickým jazykem - tzv. nabodeníčka

    º zavedl krátké a dlouhé nabodeníčko (čárka a háček vznikly časem právě z nabodeníček)

    º slovo Hospodyn nahradil slovem Pán

    º zasahuje do lexikologie a tvarosloví, zbavuje jazyk archaismu - první osoba v singuláru prézenta, začal používat tvar m (př. prošu = prosím)

• Význam Mistra Jana Husa

    º mravní příklad

    º odvaha postavit se na odpor církevní moci, a také promýšlet učení církve

    º Postila a Listy považovány za odkaz pro celý národ

    º rozvoj vzdělávací literatury v češtině

    º osobní příklad, vyvolal HRH

Husitské revoluční hnutí

zahájeno roku 1419 - po kázání Jana Želivského na Staroměstské radnici

neuznali Zikmunda, krále Ryšavého jako nástupce Karla IV.

Husitský program formulován ve 4. Pražských artikulích (1420)

přijímání podobojí způsobou - přijímání těla (hostie) i duše (mešní víno) Páně

trestání smrtelných hříchů

i pro laiky hlásání Božího slova

zrušení majetku církve

TOPlist

© 2006-2016 admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.