Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace
Úvodní stránka

1. fáze národního obrození

doba Dobrovského, starší doba NO, defenzivní, obranná

od 70. let 18. století do počátku 19. století (1770 - 1800)

charakteristika doby

snaha obnovit a zachránit český jazyk (snažili se využít češtinu z období humanismu)

vznik nových společností

    º 1784 Společnost NAUK, později přejmenována na Královskou (českou) společnost NAUK (1790), pak Česká akademie věd (od 1989 do dnes)

cílem bylo zachovat češtinu

tiskem vydáno dílo B. Balbína - Obrana na rozpravu jazyka slovanského, zvláště pak českého

projevila se především v oblasti divadla, dále pak v jazykovědě, novinářství a poezii

divadlo

zajistit česká představení, zajistit představení pro nižší vrstvy

určitá forma vzdělávání

divadlo V Kotcích - 1738

    º první pokus o uvedení české hry - Kníže Honzyk (překlad z němčiny) - žádný ohlas

• Stavovské divadlo - 1783

    º určeno pro vyšší vrstvy, hrálo se v NJ, česky jen výjimečně

    º přejmenováno po divadelníkovi na Tylovo divadlo, dnes opět Stavovské divadlo

divadlo Bouda - 1786 - 1789

    º dřevěné, ztlučené z fošen, nacházelo se na Koňském trhu (dnes Václavské náměstí)

    º konkurovalo Stavovskému divadlu, hry v ČJ, vlastenecké divadlo

    º repertoár: hry nepůvodní, přeložené a přizpůsobené českému prostředí (názvy) a mentalitě (adaptace)

významní divadelníci:

Václav Thám

napsal přes 50 her

vlastenecké názvy her

• Vlasta a Šárka

• Břetislav a Jitka

básník, vydává almanach (sborník) Básně v řeči vázané

    º římští a řečtí autoři

Jan Nepomuk Štěpánek

ředitel Stavovského divadla

překládal a psal vlastní hry

• Čech a Němec

• Pivovar v Sojkově

• Obležení Prahy od Švejdů

Václav Kliment Klicpera

učitel Gymnázia v Hradci Králové

zábavné veselohry ze současnosti (město, venkov, vesnice)

deklamovánky = verše vlasteneckého zaměření, které se recitují ve společnosti

• Každý něco pro vlast

• Divotvorný klobouk

• Rohovín čtverrohý

• Hadrián z Římsů

oblast poezie - počátky novočeského básnictví (novočeská poezie)

Antonín Jaroslav Puchmajer

založil 1. novočeskou básnickou školu

Óda na Jana Žižku z Trocnova - báseň

    º oslavuje Žižku jako skutečného hrdinu

Sebrání básní a zpěvů

    º užívá přízvučnou prozódii - rytmus se skládá střídáním přízvučných a nepřízvučných slabik (verš silabotonický)

Šebastián Hněvkovský

• Vnislav a Běla

novinářství

funkce novin: informativní, vzdělávací, estetická

Václav Matěj Kramerius

redaktor Schönfeldských novin

později zakládá své vlastní noviny: C.K. pražské poštovské noviny (císařsko-královské)

    º významné: politické články, články z domova

    º velký odbyt - psal, kdy se má zasít a sklidit obilí (noviny kupují i sedláci)

    º dodával na Slovensko - musel najít dopisovatele

zakládá knižní vydavatelství - Česká expedice

jazykověda

jazyk je znakem novodobého českého národa, proto mu obrozenci věnovali takovou péči

potřeba jazyk očistit od němčiny

ukazují příbuznost s ostatními slovanskými jazyky

    º myšlenka všeslovanské vzájemnosti (jazyky a národy si jsou blízké)

cíle do budoucna

    º vytvořit spisovný jazyk, dát mu pevná pravidla

    º vytvořit novou slovní zásobu

    º vytvořit názvosloví jednotlivých oborů (terminologii)

    º povýšit hovorovou češtinu na spisovnou

Josef Dobrovský

kněz, vychovatel z hraběte Nostice

měl dostatek financí i pramenů, aby se mohl věnovat vědeckému bádání

syn dragounského strážmistra Doubravského - jeho jméno vzniklo chybným zápisem do matriky

zabýval se studiem nejstarších českých dějin, jazykovědou českou i slovanskou a literárním dějepisem

nejdůležitější osobnost NO

celou dobu nevěří, že by se čeština stala objektem vědy, proto píše většinou německy

• Podrobná mluvnice jazyka českého - Ausführliches Lehrgebäude der böhmischen Sprache

    º psaná v NJ

    º první mluvnice na vědecké úrovni

• Základy jazyka staroslověnského

    º latinsky

    º zakladatelem slavistiky (věda o slovanských jazycích)

    º dopustil se omylu: pokládal staroslověnštinu za praslovanštinu

• Německo-český slovník

    º dvoudílný

• Dějiny českého jazyka a literatury - Geschichte der böhmischen Sprache und Literatur

význam Dobrovského:

    º zakladatel slavistiky

    º zakladatel obrozeneckého hnutí a literárního dění

    º tvrdil, že čeština si nikdy nevybude pozici z minulosti

    º podílel se na sporech o zvukové podobě českého verše (prozódie), nauka o rytmičnosti

    º postavení přízvuků v ČJ - 1. slabika

historie

zvýšený zájem o historii

objeveny 2 rukopisy (Dobrovský se zapojil do sporu o jejich pravost)

František Matěj Pelcl

kronikář, 1. profesor češtiny na KU

Gelasius Dobner

literární kritik v oblasti historie

odhalil jisté nedostatky Hájkovy kroniky

TOPlist

© 2006-2016 admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.