Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace
Úvodní stránka

Nejstarší písemnictví

9. století

počátky našeho písemnictví souvisí se šířením křesťanství

křesťanství existovalo na Velké Moravě

Velkomoravská říše byla ohrožována z východu Byzantskou říší a ze západu Východofranskou říší

vládl kníže Rastislav

roku 862 → požádal Michaela III. o vyslání Křesťanské mise

roku 863 → příchod věrozvěstů Konstantina a Metoděje

politická funkce Křesťanské mise: mise pomohla upevnit pozici panovníka, naučila kněze šířit křesťanství, odstranila vliv německých kněží

kulturní charakter Křesťanské mise: Cyril (Konstantin) a Metoděj měli naučit lid společnému jazyku a písmu

Staroslověnský jazyk (zkratka stsl.) - nářečí z okolí města Soluně → základ pro jazyk

písmo hlaholice → cyrilice → azbuka

staroslověnština je nejstarší dochovaný slovanský jazyk, patří k jazykům jihoslovanským , jazyk bohoslužebný

Literární památky

překladová tvorba

vlastní tvorba

• Kyjevské listy

    º jediné dochované dílo (je dochováno ve zlomcích)

• Paterik

    º knihy otců

• Proglas

    º veršovaná předmluva k překladu Evangelia

• Nomokánon

    º bohoslužebné texty

• Zákon sudnyj ljudem

    º právnické spisy (soudní zákon), občanský zákoník → laik = to byl člověk, který nebyl kněz

• Moravskopanonské legendy

    º vrchol tvorby 9. století

    º další názvy: Život sv. Konstantina, Život sv. Metoděje → ŽIVOTY

    º Metoděj je autorem Života sv. Konstantina

    º žáci Metoděje sepsali zase jeho život

    º slouží jako životopis

po smrti Konstantina a Metoděje se na Velkou Moravu vracejí němečtí kněží → Metodějovi žáci odcházejí do Čech, na Kyjevskou rus a do Bulharska

10. století

rozpad Velkomoravské říše → vytváří se mocný feudální stát a likviduje se roztříštěnost země → vznikají Přemyslovské Čechy

boj latiny (kněží) se staroslověnštinou

v Praze roku 973 zřízení biskupství

staroslověnština se nejdéle udržela v klášterech a to v Sázavském klášteře (1032 - rok zřízení), opat sv. Prokop

klášter - středisko kulturní vzdělanosti

• Kristiánova legenda - v latině

• Život sv. Václava - v stsl

    º obě mají stejný námět - takto se projevuje boj stsl a latiny

    º legenda vypráví o Václavovi, dědici a panovníkovi českého trůnu

    º snažil se o lásku, dobré činění, snášenlivost svého lidu

    º vypráví také o Boleslavovi, jeho bratrovi, který ubil sv. Václava k smrti

    º Boleslav chtěl zabít i svoji matku Drahomiř, ta ale prchla do zahraničí, když se dozvěděla o smrti svého syna Václava, vrátila se zpět a pohřbila ho

románský sloh

    º znaky: rotundy (menší kaple) mají kruhový půdorys, kopule, masivní stěny, bohatá figurální výzdoba

    º památky románského slohu

                bazilika sv. Jiří

                rotunda na hoře Říp

                Juditin most

glosy - vznik v 10. - 11. století = vpisky středověké literatury

11. století

stsl se snaží vyrovnat latině a to překlady z latiny, zpracovávají se stejné látky

na konci 11. století vychází vítězně latina

památky

    º 2. legenda o sv. Václavovi

                plno zázraků

    º Hospodine, pomiluj ny

                duchovní píseň, hrána při korunovacích, funkce hymny ve své době

                objevují se české prvky

                                Hospodine pomiluj ny

                                Hospodine pomiluj ny

                                Jezu Kriste pomiluj ny

                                Ty spase všeho mira

                                Spasiš ny i uslyšíš

                                Hospodine, hlasy naše

                                daj nam všem Hospodine

                                žizň a mir v zemi

                                Krleš! Meleš! Krleš!

první česká věta, rok asi 1050, součástí zakládací listiny Litoměřické kapituly

rok 1097 kněží ze Sázavského kláštera vyhnáni

mniši sepisovali různé události, které se odehrály uvnitř klášterů, ale i věci, které byly důležité pro celý stát → letopisy = anály

12. století

vládne dynastie Přemyslovců

vznik letopisů, a zvýšený zájem o dějepisectví

Kosmas

děkan Svatovítské kapituly

vynikající vypravěč, studoval na universitách v cizině

odchovanec západní kultury

žil v době, kdy křesťanství zvítězilo nad pohanstvím

psal pouze v latině

uvažoval česky, pak překládal do latiny, vkládal do latinského textu české výrazy

• Chronica Bohemorum (Kronika česká)

    º první kronika, psána latinsky, prozaická forma

    º dílo bylo o osudech celého českého národa, české dějiny zařazeny do dějin světových

    º důležitým pramenem historického poznání

    º má tři části

              Bájné vyprávění starců

              Hodnověrné zprávy svědků

              Události Kosmova života až do roku 1125 - Kosmas umírá

    º kronika má tendenční ráz - v duchu katolické církve, zachycuje úspěchy Přemyslovců - pověsti kmene Čechů (praotec Čech, Krok a jeho tři dcery, založení Prahy, ...)

    º historický základ

    º citáty antických autorů (Seneca, Platon), humor, vtip - je čtivá

    º dialogické formy → oživení

bohemica = české výrazy vložené do latinského textu

• Svatý Václave, vévodo České země - duchovní píseň

TOPlist

© 2006-2016 admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.